Competenţe dezvoltate în cadrul cursului şi finalităţile de studiu a)   Profesionale:

-        colectarea, analiza, evaluarea şi interpretarea datelor specifice activităţii de creare a culturilor forestiere; 

-        crearea de planuri profesionale de reabilitare și înființare a culturilor forestiere prin utilizarea  unor principii şi metode consacrate;

-        crearea unui portofoliu de metode şi tehnici specifice şi aplicarea acestora în proiectele  de împădurire;

-        descrierea metodelor utilizate în crearea culturilor forestiere şi a tehnologiilor  aplicate pentru creşterea productivităţii acestora;

-        elaborarea de programe şi proiecte pentru protecţia ecosistemelor forestiere şi pentru  ameliorarea productivităţii acestora, cuprinzând bugete şi proceduri specifice;

-        evaluarea eficienţei metodelor şi a tehnologiilor utilizate prin monitorizare permanentă şi efectuarea ajustărilor în funcţie de necesităţi. b) Transversale:

-        aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii.  

Condiţionările sau exigenţele prealabile

 

Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs – Botanica forestieră (F.02.O.09), Mecanizarea lucrărilor silvice (S.02.O.14),

Dendrologie (S.04.O.25), Ecologie forestieră (S.03.A.18), Seminologie şi pepiniere (S.04.A.27), Dendrometrie (S.05.A.37), Staţiuni forestiere (S.05.A.45),

Silvicultura I (S.05.A.38)

CONŢINUTUL CURSULUI

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate de calcul cât mai apropiate de situaţia reală, implementarea lor in procesul lucrărilor de împăduriri) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – Silvicultură şi Grădini Publice.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului şi finalităţile de studiu

 

a) profesionale

- Însuşirea şi cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a arborelui şi a părţilor lui componente, studiul formei fusului arborilor. Cunoaşterea corelaţiei dintre indicii de formă şi coeficienţii de formă;

- Cunoaşterea metodelor şi procedeelor de măsurare (cubare) a arborilor şi a părţilor lui componente, a arboretelor şi a pădurii în ansamblu;

- Cunoaşterea materialului privind indicii dendrometrici ai arboretului, cunoaşterea metodelor şi procedeelor de măsurare (preluare) a indicilor dendrometrici;

– Cunoașterea metodelor și procedeelor de măsurare (preluare) a indicilor dendrometrici sub raport auxologic, cunoaşterea legităţilor de creştere, sub raport dendrometric, a arborilor şi a părţilor lui componente, precum şi a arboretelor şi a pădurilor pe suprafeţe mari;

- Cunoașterea metodelor și a tehnicilor de inventariere a fondului forestier.

 

b) transversale

- Abilitatea aplicării tehnicilor de măsurare (cubare) a arborilor, a părţilor lor componente, a arboretelor şi a pădurilor pe suprafeţe mari, aplicarea tehnicilor de măsurare (preluare) a indicilor dendrometrici ai arboretelor;

 

 

Condiţionările sau exigenţele prealabile

            Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs - matematică şi statistică (F.01.O.01).

 

 

 

CONŢINUTUL CURSULUI

 

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ, la însuşirea metodelor şi procedeelor de măsurare (preluare) a indicilor dendrometrici, evaluării a masei lemnoase a arborilor şi arboretelor, cunoaşterea, din punct de vedere auxometric, al arborilor şi al arboretelor, abilitatea aplicării în practică şi în producţie a însuşirilor teoretice cu respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate de calcul cât mai apropiate de situaţia reală al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  silvicultură şi grădini publice.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe
- Înţelegerea importanţei şi stării actuale privind organizarea teritorială şi formaria structurilor-ţel a pădurilor în procesul de protecţie-producţie.

Cunoaşterea căilor de sporire a rigiditate şi stabilităţii pădurilor. Stabilirea indisilor de biomasă optimă pentru arborete şi pădure în dependenţă de habitat. Stabilirea şi adoptării posibilităţii, întocmirii planurilor amenajistice şi întocmirea amenajamentului.
- Abilitatea de a utiliza informaţia curentă vizând întocmirea amenajamentul unui ocol silvic.
Condiţionările sau exigenţele prealabile
Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs – ecologie forestieră (S.03.A.18), staţiuni forestiere (S.05.A.45),
împăduriri (S.05.A.39), silvicultură (S.06.O.48) dendrometrie(S.05.A37).
Conţinutul cursului/modulului
Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii
Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ ( Organizarea, modelarea, stabilitatea, optimizarea, conducerea şi reglarea structural-funcţională a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice şi economice ale gospodăriei silvice) al
viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – silvicultură şi grădini publice.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe

 

       - Înţelegerea importanţei studierii fenomenelor biologice prin metode statistice.   

      

 

Conţinutul cursului/modulului

 

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

 

Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de structurare a datelor biostatistice, prelucrarea lor primară, ajustarea şi corelarea lor în scopul stabilirii interinfluienţelor în ecosistemele forestiere) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  silvicultură şi grădini publice.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe

 

       - Cunoaşterea stării actuale a fondului forestier, înţelegerea importanţei efectuării lucrărilor de reconstrucţie ecologică a arboretelor afectate,  stabilirea metodelor şi tehnologiilor cele mai avansate privind refacerea, substituirea şi ameliorarea  arboretelor slab  productive, derivate, degradate, brăcuite şi necorespunzătoare staţional.

      - Abilitatea de a utiliza informaţia curentă vizând: selectarea arboretelor necesare a fi supuse lucrărilor de reconstrucţie ecologică, stabilirea şi aplicarea metodelor şi tehnologiilor cele mai avansate privind reconstrucţia ecologică a arboretelor: slab  productive, total derivate, degradate, brăcuite şi necorespunzătoare staţional.

 

Condiţionările sau exigenţele prealabile

 

         Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs – Bazele biologice şi ecologice ale managementului ecosistemelor forestiere (MC.61.F.01.O.03), Biodiversitate forestieră şi arii protejate (MC.61.F.01.O.06).

 

Conţinutul cursului/modulului

 

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

     Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice lucrărilor de reconstrucţie ecologică a arboretelor) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  silvicultură şi grădini publice.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe

 

Cunoaşterea staţiunii forestiere ca sistem. Sistematizarea elementelor componente a staţiunilor forestiere. Analiza componentelor staţiunii. Principii de baza şi metode de lucru în tipologia şi cartarea staţională forestieră. Metoda de constituire a tipurilor de staţiune. Caracterizarea principalelor staţiuni forestiere din R. Moldova.

 

Condiţionările sau exigenţele prealabile

 

Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs – Biofizică şi agrometeorologie (E.01.O.02) Botanica forestieră (F.02.O.09), Pedologie (F.03.O.16), Dendrologie (F.04.O.25), Ecologie forestieră (S.03.A.18).

 

Conţinutul cursului/modulului

 

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

 

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate de calcul cât mai apropiate de situaţia reală, implementarea lor in procesul studierii staţiunilor forestiere) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – Silvicultură şi Grădini Publice.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe

 

       - Înţelegerea principiilor tehnice de lucru în exploatări forestiere. Metode şi tehnologii de exploatare. Elemente privind prelucrarea primară al lemnului.

      - Abilitatea de a utiliza informaţia curentă vizând procedeele de lucru în exploatări forestiere, metode şi tehnologii de exploatare şi prelucrarea primară a lemnului.

 

Condiţionările sau exigenţele prealabile

 

         Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs – Dendrometrie (S.05.A.37), Mecanizarea lucrărilor silvice (S.02.O.14), Silvicultură II (S.06.O48).

 

Conţinutul cursului/modulului

 

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

 

     Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ (însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate la adoptarea deciziilor şi implementarea lor în procesul de exploatarea pădurilor) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  silvicultură şi grădini publice.