Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe

- Înţelegerea importanţei şi utilizării substanţelor şi sistemelor cu rol biologic. Cunoaşterea noţiunilor teoretice fundamentale, legilor de bază ale chimiei, legilor generale de desfăşurare a reacţiilor chimice, clasificării nomenclaturii şi caracteristicii generale a compuşilor anorganici şi organici.
- Abilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la analiza claselor de substanţe şi a compuşilor chimici pe baza structurii lor, rezolvarea problemelor de calcul şi experimentale.


Condiţionările sau exigenţele prealabile

Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii disciplinelor chimice preuniversitare.

Conţinutul cursului/modulului

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea şi însuşirea profundă a unor discipline fundamentale şi de specialitate: tratarea apelor şi protecţia resurselor de apă, materiale de construcţii, alimentări cu apă şi canalizări, epurarea apelor uzate, utilizarea complexă a resurselor de apă, ş.a.) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională.
Acest curs este recomandat studenţilor la îndeplinirea lucrărilor de laborator. El va fi de folos la înţelegerea proceselor chimice ce au loc, la căpătarea deprinderilor practice de lucru cu vesela, utilajele şi reactivele chimice. Acest curs include compartimentele de bază ale chimiei, care se studiază la specialitatea Ingineria mediului în conformitate cu curriculum Universităţii Agrare de Stat din Moldova. După fiecare lucrare sunt propuse probleme şi exerciţii tematice, care fac parte din programul rezervat pentru lucrul individual.