-        cunoaşterea abordării conceptuale ale analizei de management al calității solului, proceselor şi formelor, posibilităților metodelor științifice de studiere a lor la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale, de argumentarea ştiinţifică a planificării şi elaborării măsurilor de ameliorare, regenerare a calității solului şi de menținere timp îndelungat a echilibrului ecologic în landşaftele naturale şi create de om, de organizare a activităţilor ecologice privind supravegherea stării de calitate a solurilor agricole.

-        abilitatea de estimare a priorităților în soluționarea diferitor situații profesionale de producție din domeniul agronomei, de a căuta şi a procesa informaţia (inclusiv şi prin intermediul tehnologiilor informaţionale moderne) şi de-a o folosi într-o manieră critică şi sistematică; abilitatea de lucru în echipa; iniţiativă în propunerea de soluţii pentru anumite probleme agroecologice; comunicarea interpersonală bazată pe principii etice; deschiderea pentru idei noi şi soluţii inovative; recunoaşterea meritelor şi respectarea opiniilor colegilor asupra anumitor probleme; abilitatea de a reacţiona prompt şi adecvat în situații de riscuri agricole; motivația şi încrederea pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

În cadrul cursului dat studenții anului I, specialitatea 0521.1 - Ecologie, v-or fi familiarizați cu Planul de învățământ pe toți anii de studii; informarea studenților privind regulile, regulamentele interne şi particularităţile
organizării studiilor în cadrul organizaţiei respective; 
cu modul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, cu utilizarea bazei tehnico-materiale existente pe platforma Moodle.uasm.md pentru realizarea sarcinilor; informarea cu metodologia evaluărilor aplicate în decursul anului de studii; literatura de specialitate disponibilă și recomandată la fiecare disciplină în parte; actele normative necesare pentru realizarea sarcinilor practicii de producție, practicii de licență.

Conţinutul cursului conţine: noțiuni de bază privind reconstrucția ecologică și bioremedierea ecosistemelor naturale, antropizate a zonelor degradate, biodegradarea poluanților sub acțiunea microorganismelor, pentru caracteristica genetică şi evoluţia landșaftelor pentru alte destinaţii, executarea analizelor calitative în condiţii de securitate, prezentarea rezultatelor, recultivarea biologică a terenurilor degradate, analiza comparativă a lor cu valorile din standarde, estimarea calităţii landșaftului analizat; metode de analiză a sistemului ecotehnologic de agricultură cu perdele forestiere de protecție antierozională, prelucrarea și analizarea datelor obținute prin determinarea valorilor indicilor calitativi ai landșaftelor, estimarea și specificul gradului de poluare a solurilor și a eficienței tehnologiilor de remediere, zonele umede de importanță internațională în Republica Moldova. Analize speciale a landșaftelor necesare pentru evaluarea complexă a stării ecosistemelor şi agroecosistemelor necesară la elaborarea măsurilor pentru a atenua riscurile manifestării degradării solurilor. Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ creativ (înţelegerea fenomenelor, proceselor care au loc în ecosisteme, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor ecologice specifice în baza evidenţierii indicilor limitativi de calitate a landșaftelor, dezvoltarea deprinderilor de a sintetiza în complex rezultatele analizelor componentelor mediului precum și, dezvoltarea sistemului geoinformațional în Republica Moldova și rolul reconstrucției ecologice a landșaftelor, pentru a elabora cât mai eficiente măsuri de reglare a stării actuale a mediului) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – Agroecologie.

Cursul de Economia Mediului cuprinde următoarele compartimente: Introducere. Importanţa teoretică şi practică a economiei protecţiei mediului. Relaţia mediu – economie. Valoarea potenţialului natural în viziunea doctrinelor economice. Valorea integrală a potenţialului natural. Esenţa şi distribuţia rentei resurselor naturale. Metodele de evaluare indirectă a resurselor naturale. Evaluarea economică a resurselor funciare şi minerale. Preţul materiilor prime minerale. Evaluarea economică complexă a resurselor de apă. Evaluarea economică a resurselor forestiere şi a biodiversităţii. Evaluarea şi utilizarea capacităţii de asimilare a mediului. Evaluarea prejudiciilor şi riscurilor ecologice. Externalităţile de mediu. Determinarea nivelului optim al poluării. Subvenţiile de mediu. Taxele pentru utilizarea resurselor naturale. Implementarea taxelor pentru poluarea mediului în Republica  Moldova. Mecanismul pieţelor ecologice. Taxele pentru consumul de produse poluante şi taxele pentru zgomot. Sancţiunile administrative pentru încălcarea legislaţiei ecologice. Acţiunile judiciare de recuperare a prejudiciilor de mediu.

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (cunoașterea terminologiei cu privire la riscuri şi hazarde, înţelegerea proceselor şi fenomenelor de apariție a riscurilor ecologice, consecinţelor modificărilor antropice a acestor procese şi fenomene, dezvoltării deprinderilor de a identifica, analiza şi evalua hazardurile și riscurile naturale); estimarea priorităţilor ecologice ale hazardurilor și riscurilor în soluţionarea diferitor situaţii profesionale de producţie; aplicarea cunoştinţelor Riscurilor ecologice și dezvoltare durabilă în domeniul ecologiei; ponderea şi aplicarea cunoştinţelor Riscurilor ecologice și dezvoltare durabilă de bază; identificarea elementelor prioritare în elaborarea şi utilizarea modelelor ecologice abordate din domeniul Riscurilor ecologice și dezvoltare durabilă;  antrenarea studentului în analiza și aplicarea unor sarcini de lucru adecvate, stimularea interesului de cunoaştere ai viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – ecologie.

Conţinutul cursului conţine: caracteristica calității solului ca sistem multifuncțional, metode de analiza a lor, materiale şi utilaj necesar pentru efectuarea analizelor, recoltarea probelor de sol pentru analizele de laborator, pentru caracteristica genetică şi evoluţia solurilor pentru alte destinaţii, executarea analizelor calitative în condiţii de securitate, prezentarea rezultatelor determinărilor experimentale, analiza comparativă a lor cu valorile din standarde, estimarea calităţii solului analizat; metode de analiză a însușirilor fizice, chimice și biologice (respirației solului etc.), prelucrarea și analizarea datelor obținute prin determinarea valorilor indicilor calitativi ai solului, specificul calităţii solului, metodele de cercetare a calităţii solului. Analize speciale a probelor de sol necesare pentru evaluarea complexă a stării ecosistemelor şi agroecosistemelor necesară la elaborarea măsurilor pentru a atenua riscurile manifestării degradării solurilor. Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ creativ (înţelegerea fenomenelor, proceselor care au loc în ecosisteme, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor ecologice specifice în baza evidenţierii indicilor limitativi de calitate a solului, dezvoltarea deprinderilor de a sintetiza  în complex rezultatele analizelor componentelor mediului pentru a elabora cât mai eficiente măsuri de reglare a stării actuale a mediului) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – Ecologie.

Prin suprafața mare pe care o ocupă - aproximativ 80 % din terenul agricol - și potențialul productiv ce-l reprezintă, terenurile în pantă din țara noastră au o importanță deosebită. Pe întinse zone însă, eroziunea solului se manifestă intens și sub diferite forme. De aceea, diminuarea eroziunii solului și valorificarea economică a terenurilor supuse eroziunii, trebuie să fie în atenția tuturor celor ce le folosesc.

Unitatea de curs - Eroziunea solului pentru Specialitatea 613.1 - Agronomie conform Curricumului, impune cunoașterea și aplicarea corespunzătoare a întregului complex de măsuri antierozionale, ținîndu-se seama de caracteristicile fenomenului de eroziune. Numai în felul acesta producțiile agricole vor crește continuu și vor deveni economice.

Cunoașterea și înțelegerea esenței pedologiei ameliorative, a definiției solului și fertilității acestuia, esența proceselor de formare a solului și alcătuirii profilului de sol. Utilizarea solului ca obiect de exploatare în Ingineria Mediului, pretablitatea solului în activități inginerești ș.a.

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (relaţiile dintre om-natură şi problemele de mediu, evoluţia conceptului despre mediu, geografia şi mediul, activitatea umană în geosistem, înţelegerea proceselor şi fenomenelor geologice, consecinţelor modificărilor antropice a acestor procese şi fenomene, dezvoltării deprinderilor de a identifica şi caracteriza mineralele, rocile, minereurile agricole, formele de relief a scoarţei terestre, circuitului elementelor), ai viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – ecologie.

Cunoaşterea bazelor teoretice şi practice ale componentelor ecologiei, capacitatea de analiză şi sinteză a datelor, proceselor şi fenomenelor, inclusiv de risc, aplicarea cunoştinţelor teoretice în studiul mediului ambiant, cunoştinţe privind tehnologiile informaţionale din domeniul ecologic, identificarea problemelor mediului ambiant şi propunerea soluţiilor de rezolvare.