Competenţe dezvoltate în cadrul cursului şi finalităţi de studiu

a) specifice

Deținerea cunoștințelor fundamentale, inginerești generale  şi de specialitate;

Capacitatea de învățare, cercetare, analiză, expunere orală și în scris în limba de stat și, cel puțin, într-o limbă de circulație internațională, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale;

                                                                              b) generice

 - Cunoştinţe de bază în profesie; capacitatea de analiză şi sinteză; creativitate; aplicarea cunoştinţelor în practică; abilităţi critice şi autocritice; cunoaşterea unei limbi străine; comunicare orală şi scrisă